نمایندگی ها

نمایشگاه ها

1) Flying House International Exhibition Co.,Ltd

نام شرکت :      Flying House International Exhibition Co.,Ltd

مدیر عامل :     Mr. Wayne Li

تلفن :             65661209-10-86+

فکس :            65661261-10-86+

ایمیل :             Flyinghouse08@163.com

وب سایت :      www.flyinghouseexpo.com


2) 


نام شرکت :       INDIA ) -  D.S ENTERPRISES )

مدیر عامل :    Ms.Amruta Sawant 

تلفن :             8104429721 91 +

ایمیل :            dsenterprises.intl@gmail.com


3)


نام شرکت :    (Meridyen Fair Co.Ltd (Turkey

مدیر عامل :    Mr.Farshid Bagherian

تلفن :             2122105050-90+

ایمیل :          farshid@superonline.com

وب سایت :   www.meridyenfair.com


4)


نام شرکت :     (Aresa International AB (Europe

مدیر عامل :     Mr.Iman Mirzaeian

تلفن :              764575919-46+

ایمیل :           expoaresa@yahoo.com - info@expoaresa.com

وب سایت :     www.expoaresa.com