نمایندگی ها

نمایشگاه ها

1) Flying House International Exhibition Co.,Ltd

نام شرکت :     Flying House International Exhibition Co.,Ltd

مدیر عامل :     Mr. Wayne Li

تلفن :             65661209-10-86+

فکس :            65661261-10-86+

ایمیل :             Flyinghouse08@163.com

وب سایت :      www.flyinghouseexpo.com


2) 

نام شرکت :     .JES MEDIA, INC

مدیر عامل :     Young - Seoh Chinn

تلفن :             3411 481 2 82 +

فکس :            3414 481 2 82 + 

ایمیل :            corres1@jesmedia.com

وب سایت :     www.jesmedia.com


3)

نام شرکت :     .EXIHIBITIONS&TRADE SERVICES INDIA PVT.LTD 

مدیر عامل :     (Mr.Digvijay Singh (INDIA 

تلفن :            66099781 22 91 +

فکس :           66099781 22 91 +

موبایل :          919987243665 +

ایمیل :            info@indianexhibitions.in

وب سایت :     www.indianexhibitions.com


4)

نام شرکت :    (Meridyen Fair Co.Ltd (Turkey

مدیر عامل :    Mr.Farshid Bagherian

تلفن :             2122105050-90+

ایمیل :          farshid@superonline.com

وب سایت :   www.meridyenfair.com


5)

نام شرکت :     (Aresa International AB (Europe

مدیر عامل :     Mr.Iman Mirzaeian

تلفن :              764575919-46+

ایمیل :            info@expoaresa.com

وب سایت :     www.expoaresa.com

Iran beauty & clean 2018

نام شرکت:                   .BolognaFiere Cosmoprof  s.p.a

دفتر ثبت نام :          (Via Maserati 16, 40128 Bologna (Italy

دفتر مرکزی :            (Via Cappuccini 2, 20122 Milano (Italy

تلفن :                     796420 02 39+

فکس :                   795036 02 93+

دپارتمان فروش :       angelo.chiarelli@cosmoprof.it

دپارتمان چاپ : 

                             paolo.landi@cosmoprof.it

                             arianna.rizzi@cosmoprof.it

آدرس سایت :               www.cosmoprof.com2) ترکیه


نام شرکت:                .Meridyen Fairs Co., Ltd  

مدیر عامل:                 Mr.Farshid Bagherian 

تلفن:                          2122105050 90+

پست الکترونیک:        farshid@superonline.com

آدرس سایت:             www.meridyenfair.com