نمایندگی ها

نمایشگاه ها

1) Flying House International Exhibition Co.,Ltd

نام شرکت :      Flying House International Exhibition Co.,Ltd

مدیر عامل :     Mr. Wayne Li

تلفن :             65661209-10-86+

فکس :            65661261-10-86+

ایمیل :             Flyinghouse08@163.com

وب سایت :      www.flyinghouseexpo.com


2) 


نام شرکت :     .EXIHIBITIONS&TRADE SERVICES INDIA PVT.LTD 

مدیر عامل :     (Mr.Digvijay Singh (INDIA 

تلفن :            66099781 22 91 +

فکس :           66099781 22 91 +

موبایل :          919987243665 +

ایمیل :            info@indianexhibitions.in

وب سایت :     www.indianexhibitions.com


3)

نام شرکت :    (Meridyen Fair Co.Ltd (Turkey

مدیر عامل :    Mr.Farshid Bagherian

تلفن :             2122105050-90+

ایمیل :          farshid@superonline.com

وب سایت :   www.meridyenfair.com


4)

نام شرکت :     (Aresa International AB (Europe

مدیر عامل :     Mr.Iman Mirzaeian

تلفن :              764575919-46+

ایمیل :           expoaresa@yahoo.com - info@expoaresa.com

وب سایت :     www.expoaresa.com