پروتکل های جدید برگزاری نمایشگاه اعلام شد تیر ۹۹

وزارت بهداشت پروتکل های جدیدی در راستای برگزاری نمایشگاهها اعلام نموده است. لطفاً همگی کمک کنیم و با مطالعه ی دقیق این پروتکل و سعی حداکثری در عملی نمودن آن، گامی موثر در سلامت عمومی جامعه برداریم.
لینک راهنماهای گام دوم مبارزه با کووید 19:
https://behdasht.gov.ir/step2corona
فایل های مربوطه نیز به ضمیمه در دسترس مشارکت کنندگان عزیز قرار گرفته است.

ضمائم اطلاعیه

عنوان ضمیمه لینک دانلود
راهنمای فاصله گذاری در نمایشگاه ها دانلود
راهنمای گام دوم مبارزه با کوید 19 دانلود